krzysztof grodzicki
wojtekstoltny


To operacja mojego dziadka ( por.Marian Golarz )
21/22 V 1944

Operacja lotnicza "Weller 29"

dowódca mjr naw. Eugeniusz Arciuszkiewicz

Ekipa LIII:

por. Marian Golarz "Góral 2"

rtm. Krzysztof Grodzicki "Jabłoń 2"

ppor. Władysław Marecki "Żabik 2"

gen. bryg. Leopold Okulicki "Kobra 2"

ppor. Zbigniew Waruszyński "Dewajtis 2"

kpt. Tomasz Wierzejski "Zgoda 2", W Powstaniu d-ca kompanii w baonie "Czata 49"

Uzupełnieniem: zrzutu tego dokonał Halifax JP-222 "E" z 1586 Eskadry. Załoga w składzie:
F/L Gerard Kunowski
P/O Witold Graczyk
S/L Eugeniusz Arciuszkiewicz
P/O Kazimierz Kujawa
F/S Piotr Straub
Sgt Piaścik
F/O Olgierd Łuczkowski
Zrzut nastąpił na placowkę "Kos" 407 (24 km od krakowskiego Dworca Głównego w pobliżu wsi Wierzbno).
Co ciekawe tej nocy "Kosa" 407 "odwiedziły" dwa polskie Halifaksy: wspomniany wyżej JP- 222 "E", który oprócz skoczków zrzucił 12 zasobników i 4 paczki. Drugim był JP - 236 "A" F/S Niezręckiego (naw. P/O Domański - zrzucił 12 zasobników i 12 paczek.
Tematu Cichociemnych dotyka "Lotnicze wsparcie Armii Krajowej" Kajetana Bienieckiego wyd.ARCANA rok wyd. 1994. Można dowiedzieć się kiedy, gdzie i jaka załoga zrzucała daną ekipę skoczków.
Kubiś --> proszę zmień ten avatar - taka propaganda nazistowska to w Polsce jest prawnie zabroniona :(
Z racji tego że mój dziadek był cichociemnym (skakał razem z Okulickim)
dysponuję sporą biblioteką (chyba wszystko co sięukazało na temat Cichociemnych) więc jak tylko będe miał okazjto poskanuje fotki i dam na forum albo jeśli wolisz wyślę Ci na maila:)
Może szukasz czegoś konkretnego?

To operacja mojego dziadka ( por.Marian Golarz )
21/22 V 1944

Operacja lotnicza "Weller 29"

dowódca mjr naw. Eugeniusz Arciuszkiewicz

Ekipa LIII:

por. Marian Golarz "Góral 2"

rtm. Krzysztof Grodzicki "Jabłoń 2"

ppor. Władysław Marecki "Żabik 2"

gen. bryg. Leopold Okulicki "Kobra 2"

ppor. Zbigniew Waruszyński "Dewajtis 2"

kpt. Tomasz Wierzejski "Zgoda 2", W Powstaniu d-ca kompanii w baonie "Czata 49"
Premia a nagroda

Kodeks pracy jest dość lakoniczny w kwestii nagród i wyróżnień. Poświęca im bowiem tylko jeden przepis. Otóż - zgodnie z art. 105 k.p. - pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych. Z powyższego przepisu płyną dla nas ważkie konsekwencje - nagroda jest zawsze kwestią uznaniową. Pracodawca może zatem, ale nie musi, uhonorować pracownika pewną gratyfikacją. Na takim stanowisku stoi też SN, który w wyroku z 8 czerwca 1977 r. (sygn. akt I PR 175/76, niepublikowany) stwierdził wyraźnie: uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie wysokości należy do zakresu swobodnego uznania zakładu pracy. Przepisy podają pewne granice dowolności pracodawcy - ma o­n obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, a ponadto powinien stosować się do wyrażonych w art. 112, 113, 183a oraz art. 94 pkt 2b k.p. zasad równego traktowania i niedyskryminacji w stosunkach pracy. Naruszeniem tych przepisów byłoby np. stosowanie przy nagradzaniu kryteriów osobistych lub rodzinnych. Warto wiedzieć, że uznanie w zakresie przyznawania nagród nie tworzy wcale uprawnienia do stosowania dowolności ani do nadużywania kompetencji czy też, co oczywiste, do dyskryminowania dowolnie określonych osób czy też grup.
Słabym punktem wskazanych regulacji jest jednak bardzo ograniczone pole do manewru pozostawione pokrzywdzonemu pracownikowi. Przekroczenie przez szefa granic swobodnej oceny może bowiem spowodować jedynie negatywną reakcję związków zawodowych, a w praktyce i z tym bywa różnie. Ponadto, pomimo spełnienia wskazanych w art. 105 k.p. przesłanek, pracownik nie nabywa roszczenia o nagrodę. Nawet zatem wybitne zasługi dla firmy nie upoważniają do wystąpienia przed sąd pracy. Inaczej byłoby jedynie, gdyby pracodawca zapewnił już nagrodę np. na piśmie, a potem odmówił jej wypłaty.
Nagrody należy jednak odróżnić od premii, będących dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, zagwarantowanym w umowie o pracę, w innym akcie, na podstawie którego powstaje stosunek pracy albo w regulaminie pracy. W takim wypadku pracownik po spełnieniu określonych we wskazanych aktach przesłanek nabywa prawo do premii i może dochodzić jej przed sądem. Zgodnie z wyrokiem SN z 9 lipca 1998 r. (sygn. akt I PKN 235/98, OSNP z 1999 r. nr 15, poz. 488), jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przestanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę. Pracodawca przyznaje zatem premię tylko w takim znaczeniu, że stwierdza fakty uzasadniające jej wypłatę. Ze względu na zbieżność nazewnictwa, z którą mamy niejednokrotnie do czynienia w praktyce, przyjmuje się, że premią jest bez względu na nazwę (premia czy nagroda) takie świadczenie, które jest uzależnione od spełnienia określonych w regulaminie przesłanek pozytywnych i niewystąpienia przesłanek negatywnych. Problemem jest kwalifikacja świadczenia, ponieważ list jest niejednoznaczny. Możemy jednak przyjąć, idąc za prezentowanym w odpowiedzi stanowiskiem, że mamy do czynienia z premią. Może Pani zatem dochodzić swych praw przed sądem, ponieważ - jak wskazał SN w wyroku z 7 stycznia 1997 r. (sygn. akt I PKN 53/96, OSNP z 1997 r. nr 13, poz. 233) - w razie podziału premii z "odłożonego" zysku wypracowanego w rocznych okresach rozliczeniowych pracownik, który rzetelnie wykonywał pracę w tych okresach, nie może być pozbawiony udziału w tym wynagrodzeniu.
Konkludując - pracownicy mający jednakowy wkład w wypracowanie zysku mają równe prawo do premii.
Krzysztof Grodzicki
Podstawa prawna:
• art. 112, 113, 183a, 94 pkt 2b oraz art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Oto co posiadam:

AWANTURNICY
Eliaszeńko


Krwi!
Nie wywiniesz się bratku


DWORSCY
Adam Kisiel
Dominik Zasławski
Jules Mazarin

RADZIWIŁŁOWIE
Oleńka x 2
Bogusław Radziwiłł
Andrzej Kmicic
Andrzej Kmicic (CH)

Fama/Facecjonista x 2

WIŚNIOWIECCY
Samuel Korecki

OSMANOWIE
Okup
Zemsta proroka
Mehmed IV
Sulejman

Stambuł

BEZFRAKCYJNEWódka Gdańska x 2

Błyskawica

Czajki
Byle szybko, Waćpan!
Łapy precz
Nie tak prędko x 2
Wściekły jak pies

Precz

Cięcie trybunalskie


LISTA SPECJALNA ;)

Na pozbyciu się kart z tej listy niespecjalnie mi zależy, dlatego WYŁĄCZNIE je sprzedam albo wymienię na karty z mojego priorytetowego WANT.


Złapał Kozak Tatarzyna/Nie za słowa a za kieskę x 3
Pchnięcie w plecy x 2
Po kryjomu x 3
Casus belli
Liber chamorum x 2
Vivat/W posły x 3A w kwestii tego, co bym chciał.

PRIORYTETY!!!

Liberum Veto
Sajdak !


RESZTA:

AWANTURNICY

Krócica

DWORSCY

Jakub Markwat
Jan Swotyński
Marek Jakimowski
Michał Szeliga
Paweł Sapieha
Szymon Starowolski

Eksperiencja
Koncept
Spisek
Spływ wiślany


RADZIWIŁŁOWIE

Albrecht Radziwiłł
Aleksander Radziwiłł
Filip Kotarski
Kacper Pilch
Katarzyna Radziwiłł
Krzysztof Dowgird
Michał Radziwiłł

Błogi sen
Pchnięcie w plecy
Psi syn
Pospolite ruszenie

WIŚNIOWIECCY

Stanisław Grodzicki
Bychowiec
Jan Sobieski
Jerzy Wachowicz
Kuszel
Michał Muszalski


Ryngraf

Odpowiedź

Casus Belli
Czas bohaterów
Mecenas
Szlachcic na zagrodzie
Ta zniewaga
Towarzysze/Hej kto szlachta
Twe wezwanie
Rozmienienie na drobne

OSMANOWIE


Kindżał

Cięcia sułtańskie

Datek na meczet
Dżihad
Nagroda czeka
Wiara jest tylko jedna


BEZFRAKCYJNE


Augustyn Kordecki

Karczma Rzym

Sztychy: Precyzyjne cięcie, Słaby punkt, Riposta, Unik, Referendarskie, Tertia, Finta, Finta/Cel pal!,

Pakty: Opętanie, Przekleństwo
Błogosławieństwa: Boża łaska, Gniew boży, Męstwo, Stateczność, Talenty
Moja skromna Talijka

Wiśniowieccy
(stara karta frakcji)

Strategia: rozniesiemy na szabelkach...

Postaci:
Jeremi Wiśniowiecki R
Helena Kurcewiczówna N
Barbara Jeziorkowska O
Kniahini Kurcewiczowa P
Anna Borzobohata N
Rzedzian N
Stanisław Grodzicki R
Jan Sobieski P
Michał Wołodyjowski (ch) R (innego nie mam ;/)
Jan Zagłoba R
Marek Sobieski R
Jan Baranowski N
Jan Skrzetuski R
Andrzej Firlej N
Longinus Podbipięta (ch) R
Krzysztof Wierszułł N

Efekty
Precz/Bujdy i bajania R
Na stos/Gore N
Fechmistrz N
Hej kto Szlachta/Towarzysze ze Zbaraża R
Ab ovo ab mala/Wysadzenie Kamieńca N
Twe wezwanie, mocium panie R
Potknięcie P
Złota wolność N
Za wysokie progi P
Bujdy i Bajania N
Harcownicy P
Mecenas R
2x Stary ale jary/Znajome szlaki P
Łaska Pańska N
Szlachcic na zagrodzie R
2x Vivite forte P
Odczynienie uroku R
2x Hej kto szlachta... N
Ta zniewaga... R
Biesiada sarmacka P

Posesje
Łubnie R
3x Latyfundium P
Młyn P
Szynk N
Magazyn P
Kresowa Stanica P

Moderunki
3x Szabla husarska P (do wymiany)
Zbroja husarska N
2x Miód lipiec P
Żur N
Zerwikaptur N
List zastawny

Sztychy
2x Cięcie trybunalskie N
2x Odbicie P
Riposta N
Pchnięcie królewskie N

O 1
R 16
N 22
P nie chce mi sie liczyc...

Mile widziane komentarze, porady...
Zauważyłem ostatnio w Veto! kilka błędów rzeczowych, Niezgodnych z historią!

1)Stanisław Grodzicki, karmazyn z frakcji Wiśniowieckich-> czemu nadano mu imie Stanisław, kiedy w rzeczywistości na imie ma Krzysztof!?!?
zacytuje tu Jasienice:
"Jednooki człowiek, który walczył w obu bitwach pod Ochmatowem-pierwszej(...) który strzegł i bronił Kudaku(...). Krzysztof Grodzicki zdziany był z metalu, który w ogóle nie podlega korozji."
W związku z tym, mimo, że wyszło w druku tylu już Stanisławów, prosze wydawnictwo o errate w najbliższym dodatku!

2)Jan Andrzej Morsztyn, karmazyn Dworskich-> dlaczego ma słowo kluczowe Pludrak?
nie był obcokrajowcem jeżeli za takich nie uznaje się potomków rodzin które dwa wieki temu przybyły do Rzeczpospolitej i zostały uznane za szlachtę; jego brat Zbigniew który jest w Awanturnikach z charakterniczego dodatku, wcale nie jest pludrakiem (poprawnie)
co do Morsztyna też proszę o errate, przy okazji Cassus Belli

3)Ganhof- pan z frakcji Radziwiłłów->jest chyba Niemcem? jednak "spolszczonym", samo jego imie karze myśleć, że to pludrak, jednak nim nie jest; może robie pod góre teraz grającym Radziwiłłom ale chce by Veto! nie stawało się aż tak mechaniczne i nie traciło ducha historii którego choć troche prezentuje! proszę też o erratę Ganhofa!

mam nadzieje, że imperium to przeczyta przed wydaniem dodatku mimo, że rzadko pojawia się na tym forum

liczę też na to, że forumowicze którzy lubią choć troche historie i zależy im nie tylko na durnym rzucaniu kart na stół lecz na grze w sarmackim klimacie, podpiszą się pod moją prośbą
Moja talia niewiadomojaka

Wiśniowieccy
*stara karta frakcji

strategia: BRAK @#@!%$!!
postaci 19
Helena Kurcewiczówna N
Kniahini Kurcewiczowa P
Barbara Jeziorkowska O
Anna Borzobohata-Krasieńska N
Jeremi Wiśniowiecki "Książę wojewoda ruski" R
Jan Skrzetuski R
Longinus Podbipięta "Trzech głów kat" R
Michał Wolodyjowski "Brat Jerzy" R
Jan (Onufry) Zagłoba
Jan Baranowski N
Jan Sobieski P
Krzysztof Wierszułł N
Stanisław Muchowiecki P
Andrzej Firlej N
Stanisław Grodzicki R
Rzędzian N
Samuel Karol Korecki R
Marek Sobieski R

Posesje 7
Łubnie R
Zbaraż N
3x Latyfundium P
Magazyn P
Kresowa Stanica P

Moderunki 10
3x Szabla Husarska P
2x Miód Lipiec P
2x List Zastawny P
Zerwikaptur N
Żur N
Zbroja Husarska

Sztychy 6 (poszukuję referendara i trybunali)
2x Cięcie polskie P nie zdazylem zmienic na zamachowe
2x Odbicie P
Wytrącenie P
Pchnięcie Królewskie N

Efekty
2x Vivite Forte P
Łaska Pańska N
2x Stary ale jary/Znajome szlaki P
Biesiada Sarmacka P
Hej Kto szlachta/Towarzysze ze Zbaraża R
Fechmistrz N
Bujdy i bajania/Precz R
Na stos/Gore! N
2x Potnięcie P
Złota wolność N
2x Hej Kto szlachta N
Bujdy i bajania N
Mecenas R
Harcownicy P
Najemne zbiry N
Za wysokie progi P
Ta zniewaga... R


co moznaby tutaj dodac/usunąć?
Moja talia po kilku modyfikacjach. Proszę o radę w sprawie TZ

Strategia: Rozniesiemy na Szabelkach
Postacie: (14)
- Michał Wołodyjowski
- Jan Skrzetuski
- Longinus Podbibięta
- Jeremi Wiśniowiecki
- Stanisław Grodzicki
- Jan Zagłoba
- Kniahini Kurcewiczowa
- Rzędzian
- Andrzej Firlej
- Krzysztof Wierszułł
- Helena Kurcewiczówna
- Abi Blumsztajn
- Hassling-Ketling
- Barbara Jeziorkowska
Posesje: (7)
- Łubnie
- Zbaraż
- Szynk
- Kopalnie w Olkuszu
- Latyfundium x3
Moderunki: (4)
- Zerwikaptur
- Weksel x2
- Pludry
Sztychy: (9)
- Cięcie trybunalskie x3
- Odpowiedź
- Finta x2
- Przeciwtempo
- Riposta x2
Efekty: (27)
- Casus belli x3
- Twe wezwanie, mocium panie
- Mecenas x2
- Szlachcic na zagrodzie
- Ta zniewaga x2
- Gardłowa sprawa
- Rębajło
- Bujdy i bajania
- Hej kto szlachta... x3
- Vae victis
- Wszystkie drogi prowadzą do...
- Opój
- Gore
- Fechmistrz x2
- Degrengolada
- Coś za coś
- Rdzą przeżarty x2
- Vivite forte x2

Razem 61 kart
Po kilku zmianach mój deck:

Strategia: Rozniesiemy na Szabelkach
Postacie:
- Michał Wołodyjowski
- Jan Skrzetuski
- Longinus Podbibięta
- Jeremi Wiśniowiecki
- Stanisław Grodzicki
- Jan Zagłoba
- Kniahini Kurcewiczowa
- Rzędzian
- Andrzej Firlej
- Krzysztof Wierszułł
- Helena Kurcewiczówna
- Abi Blumsztajn
- Hassling-Ketling
Posesje:
- Łubnie
- Zbaraż
- Szynk
- Kresowa Stanica
- Latyfundium x3
Moderunki:
- Zerwikaptur
- Szabla husarska x3
- Weksel x2
- Pludry
Sztychy:
- Cięcie trybunalskie x3
- Odpowiedź
- Finta x2
- Przeciwtempo
- Riposta
Efekty:
- Casus belli x2 (trzecie w drodze)
- Twe wezwanie, mocium panie
- Mecenas x2
- Szlachcic na zagrodzie
- Ta zniewaga x2
- Gardłowa sprawa
- Bujdy i bajania
- Hej kto szlachta... x3
- Vae victis
- Wszystkie drogi prowadzą do...
- Opój x2
- Gore x2
- Fechmistrz x2
- Degrengolada x2
- Kto pod kim dołki kopie
- Coś za coś
- Rdzą przeżarty x2
- Vivite forte x2
- Nemine excepto

Razem 65 kart

Wszelkie sugestie mile widziane
Postanowiłem zamieścić tutaj spis mojej talii. Krytyka i sugestie mile widziane :

Frakcja: Wiśniowieccy
Strategia: Rozniesiemy na Szabelkach

Postaci:
- Michał Wołodyjowski R
- Jan Skrzetuski R
- Longinus Podbipięta R
- Jan Zagłoba R
- Jeremi Wiśniowiecki R
- Stanisław Grodzicki R
- Helena Kurcewiczówna N
- Krzysztof Wierszułł N
- Hassling-Ketling N
- Andrzej Firlej N
- Rzędzian N
- Kniahini Kurcewiczowa P
- Abi Blumsztajn P

Posesje:
- Kopalnie w Olkuszu R
- Browar w Warce R
- Łubnie R
- Zbaraż N
- Szynk N
- Gospoda u Dopuła N
- Kresowa Stanica N
- Latyfundium P

Sztychy:
- Odpowiedź R
- Przeciwtempo R
- Finta x2 R
- Cięcie trybunalskie x3 N

Moderunek:
- Pas słucki R
- Zerwikaptur N
- Zbroja husarska N
- Weksel x2 N
- Szabla husarska x3 P

Efekty:
- Ta zniewaga x2 R
- Casus belli x2 R
- Twe wezwanie R
- Gardłowa sprawa R
- Mecenas x2 R
- Szlachcic na zagrodzie R
- Towarzysze ze Zbaraża R
- Nihil novi R (zastanawiam się, czy nie wrzucić tu Ab ovo)
- Zasadzka R
- Wszystkie drogi prowadzą do N
- Opój N
- Fechmistrz x2 N
- Gore x2 N
- Hej kto szlachta x2 N
- Vae victis N
- Degrengolada N
- Panie daj pan spokój N
- Wysadzenie Kamieńca N
- Bujdy i bajania N
- Kto pod kim dołki kopie N
- Rdzą przeżarty x2 P
- Harcownicy P
- Vivite forte x2 P
- Coś za coś P

Razem 68 kart. Trochę za dużo, więc liczę na Waszą pomoc
Komisyję Obronności Rzeczypospolitej niniejszym naszym życzeniem powołujemy i słowem naszym gwarantujemy, że ni sama królewska nasza osoba, ni hetmany, ni Sejm Rzeczypospolitej, sam o wszelkich pomysłach obronności potocznej Rzeczypospolitej decydować nie może bez ujmy na defensywnych możliwościach Ojczyzny miłej. Tedy to, gdy nie jeno gorącej ochoty w sercach naszych potrzeba, specjalistów, ekspertów najlepszych europejskich na ziemiach naszych zatrudniemy, co by zamki, a fortece stawiali, drogi dla wojska wytyczali, a wielkich zasług dla Rzeczypospolitej się dociągnęli, a niewdzięczności narodu sarmackiego ni naszej nie zaznają.

Przeto Komisyę ową powołujemy, pode następującymi wytycznemi i warunkami:
I. Komisyja owa przed Sejmem odpowiedzialna będzie, i raporta, wedle wagi spraw, winna jest mu składać.

II. Komisyę ową stanowić będą:
-Czterech ekspertów;
-Starszy nad armatą;
-Hetman polny litewski;
-Hetman polny koronny;
-Hetman wielki litewski;
-Hetman wielki koronny;

III. Przywództwo w komisyi obiera Sejm, wedle kandydatów, których król jegomość wskaże.

IV. Przewodzić komisyi będzie cztery lata.

V. Komisya owa czterema prowincjami Rzeczypospolitej zajmować się będzie, i każdy ekspert będzie za jedną tę prowincję u króla jegomości odpowiedzialny. Tedy powołujemy:
-Komisarza do spraw Wielkopolski, Mazowsza, Podlasia i Małej Polski;
-Komisarza do spraw Ziem Ruskich;
-Komisarza do spraw Wielkiego Księstwa Litewskiego;
-Komisarza do spraw Inflant;

VI. Komisya owa budżet posiadać będzie ze skarbca królewskiego, opiewający na 400 000 czerwonych złotych rocznie (40 pkt.).

VII. Komisya owa składać będzie następujące projekta, które król jegomość musi zatwierdzić:
-budowa twierdz;
-dyslokacyja artylerii i prochów w czas pokoju;
-budowa dróg i mostów;
-budowa portów i infrastruktury morskiej;
-budowa arsenałów;

VIII. Uważamy za pożyteczne, by komisya owa w składzie następującym powołana została:
Fryderyk Getkant, jako specjalista do spraw Inflant
Krzysztof Arciszewski jako specjalista, komisarz do spraw Wielkopolski, Mazowsza, Podlasia i Małej Polski
Kazimierz Siemienowicz, jako specjalista do spraw Wielkiego Księstwa Litewskiego
Wilhelm le Vasseur de Beauplan, jako specjalista, komisarz ds. Ziem Ruskich
Krzysztof Grodzicki, jako starszy nad armatą
Stanisław Koniecpolski, jako hetman polny koronny
Lew Sapieha, jako hetman polny litewski
Stanisław Żółkiewski, jako hetman wielki koronny

IX. Komisya zatrudniać będzie także specjalistów ze wszelkich ziem europejskich i azjatyckich, co by najlepsze twierdze na ziemiach naszych budować.© wojtekstoltny design by e-nordstrom